โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าแลง ปีงบประมาณ 2566

17 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าแลง ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง

โดย..นายณรงค์ สุขเอี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว

ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาเทศบาล

๒.กำนันตำบลท่าแลง/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๓.ผอ.รพ.สต /เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าแลง

๔.แพทย์ประจำตำบล/อสม.

๕.ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง และพื้นที่ข้างเคียง(ยางหย่อง/หนองกระปุ/หนองกระเจ็ด/บ้านซ่อง/ไร่สะท้อน)

๖.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการแสดงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลงและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!