ประชุมสรุปข้อมูล จปฐ ประจำปี 2566 และมีการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนตำบลท่าแลงทุกหมู่

22 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้

นายสำรวย ดอกจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรับรองข้อมูลจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.๒.ค ปี ๒๕๖๖

โดย...นายพีรพัฒน์ กำเนิดถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง เป็นผู้สรุปข้อมูล และมีการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนตำบลท่าแลงทุกหมู่ เพื่อข้อมูลดังกล่าวจะได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑.กำนันตำบลท่าแลง

๒.สารวัตรกำนัน

๓.ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแลง

๔.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๕. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

๖.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าแลง

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!