ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559

9 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ผู้ใดประสงค์แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด 

ตามมาตรา 13 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

สามารถแจ้งเทศบาลตำบลท่าแลง เพื่อออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานต่อไป

#กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง