นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าแลง

25 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง เป็นประธานพิธีเปิด

“โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าแลง ปีงบประมาณ 2567” พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง

โดยมี…รองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตำบล/สมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านตำบล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ท่าแลง ร่วมโครงการฯในครั้งนี้

ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!