นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

28 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง เป็นประธานพิธีเปิด

"โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗"

กิจกรรม ประกอบด้วย

๑.การบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.การสาธิตและร่วมปฏิบัติการทำยาหม่องไพล และแซนวิชห่มผ้า

๓.การมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากร

ซึ่งนางสาวจิตศุภาค์ ดังสนั่น หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานของโครงการฯ

โดยมี...คณะฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลท่าแลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ตำบลท่าแลง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯครั้งนี้

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณทุกท่าน

รวมถึงผู้สูงอายุตำบลท่าแลงทุกคนที่ร่วมโครงการฯในวันนี้

ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!