ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านน้ำลัด ระยะที่ 1 สายทางหมู่ 4 ตำบลท่าแลง-สายบ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26 ธันวาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!