- มาตรา 7 (4) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น