- มาตรา 9 (4) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร