-มาตรา 9 (4) เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2563