- มาตรา 7 (4) ระเบียบเทศบาลตำบลท่าแลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558