แชทกับ เทศบาลตำบลท่าเเลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
18 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำประปา หมู่ ๗ บ้านเขาปากช่อง และหมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมตู้ออฟฟิศกองช่างเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินไม้นวล หมู่ที่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567