วันที่ประกาศหัวข้อ
29 พฤศจิกายน 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2566ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบประปา สำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับติดตั้งห้องสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย

กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น