ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 250
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมตู้ออฟฟิศกองช่างเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำประปา หมู่ ๗ บ้านเขาปากช่อง และหมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินไม้นวล หมู่ที่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินไม้นวล หมู่ที่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ ๒ บ้านท่าเหว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบประปาของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง