ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านคอละออม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงไร้สายระบบ UHF/FM ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงไร้สายระบบ UHF/FM ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อสารส้ม เพื่อใช้สำหรับงานกิจการประปาของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลท่าแลง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๑๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสแกนและถ่ายสำเนาระวางแผนที่เขตพื้นที่ตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง