ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 311
หัวข้อ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องสำนักงานกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเกษตร สำหรับจัดสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเกษตร สำหรับจัดสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองสวัสดิการสังคม รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้าต่างห้องสำนักงานกองช่าง จำนวน ๕ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของกองการประปา หมายเลขทะเบียน ขคก ๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเกษตร สำหรับจัดสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง