ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินไม้นวล หมู่ที่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ทำฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักน้ำในพื้นที่ตำบลท่าแลง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเต็นท์ตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบลหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมตำบลหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ชั้นวางของ ๓ ช่อง สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองการประปา จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)