ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 311
หัวข้อ
จ้างจัดซุ้มนิทรรศการสาธิตอาหารพื้นถิ่น หมู่ ๘ บ้านหนองน้ำถ่าย สำหรับโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๒๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ 2 บ้านท่าเหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายชื่อเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๒๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมตู้ออฟฟิศกองช่างเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมหลังคาตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง