ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๒๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด รายการ ตู้บานเลื่อนผสม ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับกองสวัสดิการสังคม รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายสำเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลขทะเบียน กพ ๒๕๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กน ๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง