ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะไม้เหลี่ยมสี่ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง