ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการประปา รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านน้ำลัด (น้ำลัดซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง รายการ กล่องใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง