ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
ซื้อผ้าสีขาวและสีเหลือง เพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องปัจจัยไทยธรรม สำหรับงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องปัจจัยไทยธรรมและวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์ สำหรับงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธงราว สำหรับงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องปัจจัยไทยธรรม สำหรับงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเต็นท์,โต๊ะและชุดจาน/ชาม/ช้อน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเครื่องเสียง สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดดอกไม้ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง