ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองการประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถแบคโฮเพื่อขุดวางแนวท่อประปา หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง