ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมผนัง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านคอละออม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงไร้สายระบบ UHF/FM ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงไร้สายระบบ UHF/FM ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อสารส้ม เพื่อใช้สำหรับงานกิจการประปาของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลท่าแลง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๑๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสแกนและถ่ายสำเนาระวางแผนที่เขตพื้นที่ตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง