ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 250
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการประปา รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านน้ำลัด (น้ำลัดซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง รายการ กล่องใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง