ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 181 ถึง 190 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเบื้อง สำหรับปูพื้นห้องเก็บของตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับเดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับติดตั้งห้องสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบประปา สำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง