ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 250
หัวข้อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำตรายาง สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง