ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 250
หัวข้อ
จ้างจัดทำป้ายสำหรับการเดินขบวน โครงการจัดงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ชุดปั๊มน้ำบาดาล สำหรับกิจการประปาของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๖๔๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมผนัง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านคอละออม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง