ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 250
หัวข้อ
จ้างจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตตราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับวางแนวท่อประปาใหม่ หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ท่อ PVC สำหรับซ่อมแซมถนนหมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษความร้อน สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของกองการประปา หมายเลขทะเบียน ขคก ๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง