ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ทำฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักน้ำในพื้นที่ตำบลท่าแลง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ทำฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักน้ำในพื้นที่ตำบลท่าแลง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตตราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับวางแนวท่อประปาใหม่ หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ท่อ PVC สำหรับซ่อมแซมถนนหมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)