ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกบานประตูและบานหน้าต่างห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมบ่อสูบน้ำประปา หมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบประปาสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง